Установчі документи

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
облдержадміністрації
від 30.06.10 №203-р

ПОЛОЖЕННЯ
про громадську гуманітарну раду
при Миколаївській облдержадміністрації

1. Громадська гуманітарна рада при Миколаївській облдержадміністрації (далі – рада) є консультативно-дорадчим органом при Миколаївській облдержадміністрації, створеним з метою врахування суспільно значущих інтересів у вирішенні найважливіших питань гуманітарного розвитку, підготовки пропозицій щодо забезпечення додержання прав і свобод людини і громадянина у сферах освіти, науки, культури і мистецтва, охорони здоров'я, інтелектуальної та творчої діяльності, впровадження системних реформ для досягнення відповідності європейським стандартам захисту таких прав.
2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Миколаївської облдержадміністрації, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями ради є:
1). Вивчення процесів у сфері гуманітарного розвитку Миколаївської області та вироблення пропозицій щодо:
визначення пріоритетів та механізмів здійснення реформ у сфері гуманітарного розвитку, додержання при цьому конституційних прав і свобод людини і громадянина у сферах освіти, науки, культури і мистецтва, охорони здоров'я, інтелектуальної та творчої діяльності, досягнення відповідності європейським стандартам захисту таких прав;
забезпечення збереження громадянської злагоди в суспільстві, формування толерантності в міжнаціональних відносинах, досягнення компромісу і консенсусу у питаннях формування та реалізації мовної політики, збереження історичної та культурної спадщини;
запобігання проявам політичної некоректності, конфліктогенним та екстремістським тенденціям у суспільному житті;
забезпечення взаємодії органів державної влади, громадських організацій, підприємств, установ і організацій у питаннях сприяння консолідації та розвитку української нації, її історичної свідомості, збереження традицій і культури, а також розвитку етнічної, культурної, мовної самобутності національних меншин України;
забезпечення виконання в Миколаївській області зобов'язань України за міжнародними договорами України, зокрема за Європейською хартією регіональних мов або мов меншин та Рамковою конвенцією Ради Європи про захист національних меншин;
2). Забезпечення проведення громадських обговорень, наукових конференцій, «круглих столів» з питань реформ у сфері гуманітарного розвитку, додержання конституційних прав людини і громадянина у цій сфері, вивчення громадської думки з питань, що розглядаються радою, проведення за участю керівників області щомісячних прес-конференцій з розгляду питань щодо забезпечення свободи слова в регіональних засобах масової інформації, безумовного виконання місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування законодавства України про свободу слова та про право громадян на отримання суспільно значущої інформації;
3). Розгляд проектів обласних програм, які пропонуються для внесення головою Миколаївської облдержадміністрації на розгляд Миколаївської обласної ради і стосуються питань гуманітарного розвитку, зокрема з питань освіти, науки, культури, охорони здоров'я, з мовних, етнонаціональних та інформаційних питань, проектів розпоряджень голови Миколаївської облдержадміністрації з цих питань та підготовка пропозицій щодо таких проектів;
4). Участь у підготовці звітів голови Миколаївської облдержадміністрації про соціально-економічний та культурний розвиток Миколаївської області;
5). Вивчення стану забезпечення додержання в Миколаївській області прав громадян у гуманітарній сфері, здійснення порівняльного аналізу ситуації з цих питань в Миколаївській області та інших областях та підготовка на основі кращого досвіду пропозицій щодо вдосконалення законодавства України, обласних програм.
4. Рада для виконання покладених на неї основних завдань має право:
1). Запитувати та одержувати в установленому порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, інших організацій інформацію, матеріали і документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
2). Запрошувати на свої засідання та залучати до обговорення відповідних питань керівників і представників державних органів, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій, експертів;
3). Створювати тимчасові робочі групи для підготовки пропозицій з окремих питань діяльності ради, залучати в установленому порядку до роботи в таких групах провідних учених, фахівців; комісію з розгляду звернень журналістів щодо випадків перешкоджання їх професійній діяльності;
4). Ініціювати проведення громадського обговорення проектів обласних програм, розпоряджень голови Миколаївської облдержадміністрації з питань розвитку гуманітарної сфери;
5). Організовувати та проводити конференції, «круглі столи», дискусії, наради з питань, що належать до її компетенції.
5. Рада у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє зі структурними підрозділами Миколаївської облдержадміністрації, іншими консультативно-дорадчими органами при Миколаївській облдержадміністрації, голові Миколаївської облдержадміністрації.
6. Рада утворюється у складі голови та інших членів, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.
Головою ради є голова Миколаївської облдержадміністрації.
Секретар ради – заступник голови Миколаївської облдержадміністрації з соціальних та гуманітарних питань.
Персональний склад ради затверджується головою Миколаївської облдержадміністрації. У разі потреби до персонального складу ради вносяться зміни.
7. Основною організаційною формою роботи ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал. Голова ради, а у разі його відсутності - секретар ради, головує на засіданнях ради.
Засідання ради є правоможним, якщо на ньому присутні більше половини від її складу.
8. Рішення ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради.
За результатами засідання ради оформлюється протокол, який підписує секретар ради.
Рішення ради можуть надсилатися для розгляду центральним та місцевим органам виконавчої влади.
У разі необхідності рішення ради реалізуються шляхом видання в установленому порядку розпоряджень голови Миколаївської облдержадміністрації, внесення головою Миколаївської облдержадміністрації на розгляд Миколаївської обласної ради відповідних проектів рішень.
Рада інформує громадськість про свою діяльність.
9. Організаційно-технічне забезпечення діяльності ради здійснюється управлінням освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації.
10. Рада використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


30.06.10     м. Миколаїв   №203-р


Про громадську гуманітарну раду при Миколаївській облдержадміністрації

Відповідно до статті 37, пункту 9 частини першої статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 2 протоколу за результатами засідання Громадської гуманітарної ради під головуванням Президента України В.Ф.Януковича від 13 травня 2010 року, з метою врахування суспільно значущих інтересів у вирішенні найважливіших питань гуманітарного розвитку Миколаївської області, підготовки пропозицій щодо забезпечення додержання прав і свобод людини і громадянина у сферах освіти, науки, культури і мистецтва, охорони здоров'я, інтелектуальної та творчої діяльності, впровадження системних реформ для досягнення відповідності європейським стандартам захисту таких прав:

1. Утворити громадську гуманітарну раду при Миколаївській облдержадміністрації як консультативно-дорадчий орган (далі – громадська гуманітарна рада) у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про громадську гуманітарну раду при Миколаївській облдержадміністрації (додається).

3. Доручити головам райдержадміністрацій та запропонувати міським (міст обласного значення) головам створити відповідні громадські гуманітарні ради в районах та містах області.

4. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 7 лютого 2008 року № 58-р «Про створення громадської ради з питань охорони здоров’я при голові облдержадміністрації», від 7 лютого 2008 року № 56-р «Про створення громадської ради з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної сфери області при облдержадміністрації», від 8 жовтня 2007 року № 311-р «Про створення громадської ради з питань фізичної культури і спорту при голові облдержадміністрації», від 3 березня 2009 року №71-р «Про внесення змін до складу громадської ради з питань фізичної культури і спорту при голові облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 8 жовтня 2007 року № 311-р «Про створення громадської ради з питань фізичної культури і спорту при голові облдержадміністрації», від 12 липня 2000 року № 519-р «Про консультативно-координаційну раду з питань діяльності релігійних організацій області при голові Миколаївської облдержадміністрації», від 12 вересня 2007 року № 290-р «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 12 липня 2000 року № 519-р «Про консультативно-координаційну раду з питань діяльності релігійних організацій області при голові Миколаївської облдержадміністрації», від 11 грудня 2007 року № 398-р «Про утворення громадської ради з питань культури при голові облдержадміністрації», від 3 березня 2008 року        № 86-р «Про створення громадської ради з питань освіти і науки при голові облдержадміністрації», від 17 червня 2008 року № 265-р «Про створення ради ветеранів фізичної культури і спорту Миколаївської області та затвердження положення про неї».

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Іванцову Н.Б.

Голова облдержадміністрації М.П.КругловОДА

Медична статистика

МОЗ